Actievoorwaarden Kampioensfeest 2019

Versie: 1.0 / 16 april 2019

Powered by Keuken Kampioen Divisie

Actievoorwaarden Kampioensfeest 2019

Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Kampioensfeest” (hierna: “de Actie”). Deze Actie is een gezamenlijk initiatief van Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “CED”) en Keuken Kampioen.

U kunt deelnemen via www.keukenkampioendivisie.nl/kampioensfeest (hierna: “de Website”). Door deelname aan de Actie maakt u kans op de prijs die in artikel 3 staat omschreven.

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-document op de landingspagina zodat u deze makkelijker kunt opslaan en printen.

Over deze Voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

  • U mag alleen deelnemen aan de Actie indien u achttien jaar of ouder bent en speelt in een veldvoetbalteam die uitkomt in een reguliere seniorencompetitie van de KNVB. Personen jonger dan achttien (18) jaar worden uitgesloten van deelname aan de Actie, maar zijn wel gerechtigd om te stemmen op de deelnemende teams.
  • Tijdens de campagneperiode, behouden de CED en Keuken Kampioen het recht om ook juniorenteams, die kans maken op een kampioenschap binnen hun eigen reguliere KNVB-competitie, toe te voegen aan de activatie. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd via de mediakanalen van de Keuken Kampioen Divisie.
  • Mocht u jonger zijn dan 18 jaar, dient u toestemming te hebben van ouders/verzorgers.
  • U kunt deelnemen aan de Actie door uw team aan te melden op de Website. Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail, postcode, en de Keuken Kampioen Divisie-club van wie je graag een wedstrijd wil bezoeken.
  • Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.
  • U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname-procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijsinformatie te kunnen toesturen.
  • Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Keuken Kampioen en CED alsmede eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
  • Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan deze Voorwaarden en accepteren bij deelname dat deze Voorwaarden integraal van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn te vinden op de volgende website: www.keukenkampioendivisie.nl/kampioensfeest
  • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer integraal akkoord te gaan met de inhoud van deze Voorwaarden en met alle beslissingen die CED en Keuken Kampioen inzake deze Actie nemen.

Artikel 2: De prijs

2.1 De hoofdprijs van de campagne Kampioensfeest betreft één knallend kampioensfeest voor een amateurclub waarvan een team zich heeft aangemeld en ook daadwerkelijk kampioen is geworden. Het kampioensfeest wordt op zaterdag 8 juni 2019 bij de Winnaar georganiseerd.

2.2 De gegarandeerde prijs voor iedere deelnemer die ook daadwerkelijk kampioen wordt, zijn 20 kaarten voor een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie in seizoen 2019-2020. Per Keuken Kampioen Divisie club zijn er een gelimiteerd aantal van 1.000 kaarten beschikbaar voor de thuiswedstrijden. Deze kaarten worden verdeeld over een nog nader te bepalen aantal wedstrijden. Indien de kaarten op zijn voor jouw favoriete club, worden er kaarten beschikbaar gesteld voor de 2e of 3e voorkeursclub.

2.3 Teams die in het seizoen 2018-2019 promoveren naar de Eredivisie, zijn uitgesloten van deelname. Teams die degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie zijn tevens uitgesloten van deelname. De jong-teams zijn ook uitgesloten voor deelname.

2.4 Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnende voetbalvereniging. De prijs is niet overdraagbaar (tenzij CED en Keuken Kampioen daar expliciet toestemming voor verlenen), inwisselbaar of uit te keren in geld.

2.5 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

2.6 CED en Keuken Kampioen kunnen de prijs – al dan niet gedurende de looptijd daarvan – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de Actie blijkt te hebben deelgenomen. Daarnaast kunnen CED en Keuken Kampioen de prijs intrekken indien de winnaar in strijd met artikel 4.2 handelt of daartoe een poging doet. Tot slot kunnen CED en Keuken Kampioen een deelnemer uitsluiten op één van de in artikel 1 genoemde gronden, hetgeen betekent dat een winnaar ook op één van deze gronden geen aanspraak kan maken op de prijs.

2.7 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Evenmin mag zij worden verkocht of op andere wijze worden verhandeld door de winnaar.

2.8 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het gebruik voor alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.

2.9 De deelnemer accepteert dat hij, indien hij winnaar wordt, moet meewerken aan alle publicitaire activiteiten die zijn gekoppeld aan de prijsuitreiking.

Artikel 3: Bepalen van de winnaar(s)

3.1 Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.3 omschreven wijze maakt u kans op het winnen van de prijzen uit artikel 2.

3.2 Binnen 14 dagen na afloop van de Keuken Kampioen Divisie ontvangt iedere deelnemer die ook daadwerkelijk kampioen is geworden een e-mail met daarin informatie over het verzilveren van de 20 tickets voor een wedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie.

3.3 Uit alle deelnemende teams, die ook daadwerkelijk kampioen zijn geworden, wordt op basis van loting één winnaar geselecteerd die het knallende kampioensfeest wint.

3.4 De winnaar van Kampioensfeest wordt op dinsdag 28 mei 2019 bekend gemaakt. Daarnaast ontvangt de persoon die het winnende team heeft aangemeld een e-mail ter bevestiging.

3.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Rechten CED & Keuken Kampioen

4.1 CED en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

4.2 CED en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor een deelnemer op enig moment uit te sluiten van de Actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. CED en Keuken Kampioen mogen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Door deelname aan deze Actie geeft de winnaar toestemming zijn/haar naam voor promotionele doeleinden van CED en Keuken Kampioen te gebruiken.

5.2 In de privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de omgang met persoonsgegevens.

5.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van CED en Keuken Kampioen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.

5.4 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Artikel 6: Klachten

6.1 Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de door CED en Keuken Kampioen georganiseerde en in deze Voorwaarden genoemde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan CED en Keuken Kampioen kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan de CED gelegen te Zeist en/of Keuken Kampioen, gelegen te Waalwijk onder vermelding van 'klacht Kampioensfeest'.

CED en Keuken Kampioen zullen de klacht in behandeling nemen en binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht haar standpunt bepalen en contact opnemen met de klager om haar standpunt kenbaar te maken.

6.2 CED en Keuken Kampioen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar of uit de door haar te verstrekken prijzen.

6.3 Opmerkingen omtrent deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres:info@keukenkampioendivisie.nl 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 CED en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor het uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze Actie.

7.2 CED en Keuken Kampioen, hun werknemers, de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Actie voortvloeiende handelingen.

7.3 CED en Keuken Kampioen, hun werknemers, de door hun inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

7.4 CED en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor CED en Keuken Kampioen in het leven roepen.

7.5 CED en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

7.6 Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechtsvordering) tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

7.7 De deelnemer vrijwaart CED en Keuken Kampioen van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene Voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 8: Overmacht

8.1 CED en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor om de Actie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 CED en Keuken Kampioen handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.2 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.3 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van CED en Keuken Kampioen.

9.4 De algemene spelvoorwaarden betreffende de Actie zijn te vinden op de website: keukenkampioendivisie.nl/kampioensfeest.

9.5 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

9.6 Deze Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.

9.7 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of de hierin genoemde Actie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Contact

Coöperatie Eerste Divisie
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist
E-mail: info@keukenkampioendivisie.nl

Keuken Kampioen B.V.
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk
Telefoon: 0416 539 325
E-mail: info@keukenkampioen.nl

Kampioensfeest maakt gebruikt van Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.
Klik hier om onze volledige cookieverklaring te lezen

Sluit dit bericht

Let op: Je internetbrowser is verouderd

Het lijkt erop dat je internetbrowser ouder is dan wij ondersteunen op deze website.
Het kan hierdoor voorkomen dat sommige functionaliteiten van deze site niet werken zoals bedoeld.

Controleer bij Microsoft of er updates zijn of gebruik een van de alternatieve gratis internetbrowsers die veiliger en sneller werken dan je huidige Internet Explorer. Bijvoorbeeld: Mozilla Firefox of Google Chrome